รายชื่อหนังสือที่น่าสนใจต่างๆ ที่คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นนั้น  โดยมีจุดประสงค์เพื่อ แนะนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านศิลปะ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถหายืมจากในห้องสมุดของมหาวิยาลัยต่างๆ เพื่อใช้หนังสือในการเพิ่มพูนความรู้ต่อไป เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เขียนเลขหมู่ของหนังสือกำกับไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นหา รายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้

1. “จิตรกรรม สร้างสรรค์”  

    เป็นหนังสือที่นำเสนอความรู้ความคิดที่กว้างขวางและหลากหลายทางด้านจิตรกรรม  ทั้งความรู้ความเข้าใจทางด้านสุนทรียศาสตร์ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะและจิตรกรรม

              สกนธ์ ภู่งามดี.จิตรกรรม สร้างสรรค์.(กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2545)

สามารถหาหนังสือได้ที่

     1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ วิทยาเขตวังท่าพระ เลขหมู่หนังสือ  ND 1135 ส23     

     2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขหมู่หนังสือ 750.117 115

     3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลชหมู่หนังสือ  ND1135 11       

         4.  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา  เลขหมู่หนังสือ 750 115      

     5. สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เลขหมู่หนังสือ ND1135 1152.

****************************************************************************************

2.  “ความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรม”

โชดก เก่งเขตรกิจ. ความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรม. ( กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2529)

          

         “หนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรม ( ศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์การละคร) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแต่ละประเภท  ความรู้ด้านสังคีตนิยมได้แก่ ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก  ในยุคสมัยต่างๆ ความสำคัญของดนตรี เครื่องดนตรีและลักษณะการผสมวงดนตรี  มารยาทใน การชมดนตรีและนาฏศิลป์ และประวัติศิลปินทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง  ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงละครเบื้องต้น

  สามารถหาข้อมูลได้ที่

   1.  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  เลขหมู่ N85 819
   2.  ห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   เลขหมู่ ก84 700

   3.  หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้        เลขหมู่ 700.7 84

   4.  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        เลขหมู่ N85 819  

   5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ         เลขหมู่ 700 9312529   

**************************************************************************      

  3. “พัฒนาการวิชาการสถาปัตยกรรม”

เป็นหนังสือที่ใช้ในการระกอบการสอนในด้านประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมและการจัดการสถาปัตยกรรม  จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์.  พัฒนาการวิชาการสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

สามารถหาหนังสือได้ที่

1.ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เลขหมู่หนังสือ  T052506

2. ห้องสมุดมหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เลชหมู่หนังสือ NA2000 62      

3. ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขหมู่หนังสือ 720 532 

****************************************************************************************

4.”ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม”

ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม:เต ช สุ เน ม และ ภู จ นา วิ เว งานเขียนของศาสตราจารย์อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ที่ได้รับรางวัล “TTF AWARD” เกียรติยศ จากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย เป็นการเล่าเรื่องทศชาติประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทย กับการวิจารณ์ส่วนตัวทำให้หนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก นอกจากทำให้ผู้อ่านได้ศึกษาเรื่องราวทั้ง 10 ชาติ ของพระพุทธเจ้าแล้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังยังช่วยทำให้ผู้อ่านได้ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไปพร้อมๆกัน ซึ่งนับวันจะยิ่งหาดูได้ยาก เมื่อรวมกับคำวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระของทศชาติกับการตั้งคำถามที่เฉียบแหลมสร้างสรรค์ของผู้เขียนอันสอดแทรกอยู่ในการนำเสนอทุกบททุกตอน กระตุ้นให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกที่จะตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยวิจารณญาณของตนเอง อีกทั้งยังชี้ให้เห็นคุณค่าและบทบาทความงามของศิลปะในการนำเสนอปรัชญาความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวิถีชีวิตประจำวันหลายยุคหลายสมัยของสังคมไทยที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดในชนบทไทยที่มักถูกมองข้ามไป

                  อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม: เต ช สุ เน ม .พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ กรุงเทพฯ,2548.

                  อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม: ภู จ นา วิ เว.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ กรุงเทพฯ,2548.

สามารถหาหนังสือได้ที่

1.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขหมู่หนังสือ  ND2835 A1 อ731  และ ND2835 A1 อ732

2.ห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขหมู่หนังสือPL4213 244  ล.และ PL4213 244  ล.2

3.ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขหมู่หนัสือ 294.3437 .8692545  ล.1และ 294.3437 .8692545  ล.2

4.ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขหมู่หนังสือ 759.9593 414ทต และ 759.9593 414ทต c.2

 5. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขหมู่หนังสือ BQ1740 อ-ท 2545 และBQ1740 อ-ท 2545

 6.ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขหมู่หนังสือ 294.382325 73  และ  759.9593 73  

****************************************************************************************

5.    “การออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนในประเทศไทย = Design criteria for        tropical architecture in Thailand.                   

          ตรึงใจ บูรณสมภพ.การออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนในประเทศไทย = Design criteria for     tropical architecture in Thailand. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพ : นำอักษรการพิมพ์, 2514.       180 หน้า.        

                   เนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ทั่วไปสำหรับประกอบเป็นหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ควรจะคำนึงถึง ได้แก่ สภาพลมฟ้าอากาศต่อสถาปัตยกรรม การป้องกันความร้อนและแสงแดด แสงสว่าง กระแสลมและการระบายอากาศ และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ฝน ความชื้น ฝุ่น พฤษชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังให้ข้อมูลด้านวัสดุและอาคารอีกด้วย

         สามารถหาหนังสือได้ที่

       1. ห้องสมุดศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระ   NA2542 .46 2514 

   2. Architecture Faculty Library        ผง.100  c.2

        3. ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        NA2750 196

****************************************************************************************

 6.  “7 ศิลปินเอกแห่งกรุงสยาม”

            1สุจิตรา มาถาวร. ศิลปินเอกแห่งกรุงสยาม  (กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้นท์, 2541)

                     2สุจิตรา มาถาวร.  7 ศิลปินเอกแห่งกรุงสยาม  (กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย, 2541)

เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง  ศิลปินไทย 7 ท่าน ที่มีชื่อเสียง ได้แก่

 สามารถหาหาหนังสือได้ที่

1. ห้องสมุดมหาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ เลขหมู่หนังสือ N7322.5 .74 2541

2. ห้องสมุดมหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เลชหมู่หนังสือ N7321 72

3. ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขหมู่หนังสือ 927 7532541

4. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา  เลขหมู่หนังสือ  927 753

****************************************************************************************

7. “25 ปีซีไรต์.

สัจภูมิ ลออ.25 ปีซีไรต์.กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2546. 240 หน้า: ภาพประกอบ

             

          ข้อมูลหนังสือ:    หนังสือ 25 ปีซีไรต์ ฉบับการเรียบเรียงโดย สัจภูมิ ลออ เนื้อหาเกี่ยวกับการมอบรางวัลซีไรต์ที่ผ่านมากว่า 25 ปีแล้ว รวบรวมหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ และรายชื่อนักเขียนชื่อดังที่มีผลงานที่น่าชื่นชม ทั้งหมดอยู่ภายในเล่มนี้ จึงนับว่าเป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลของรางวัลซีไรต์มากขึ้น เหมาะสมที่จะนำเข้าห้องสมุด หรือควรค่าแก่การมีไว้ศึกษา

 สามารถหาหนังสือได้ที่

1.       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PN171.P75 .ย38 

2.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  PL4201 ย64 2546

****************************************************************************************

8. ประติมากรรมขอม

สุภัทรดิศ ดิศกุล, .. ประติมากรรมขอม. (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515)

         ขอบเขตเนื้อหา                 เป็นคู่มือวิชาโบราณคดีภาคตะวันออกไกล มีประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาโบราณคดีไทย โดยเฉพาะในศิลปะสมัยลพบุรี ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมเป็นอันมาก ภายในมีเนื้อหาทางประติมากรรมประเภทต่างๆ วัตถุที่ใช้ในการทำ และลักษณะโดยทั่วไปของประติมากรรมขอม ศิลปะขอมแบบต่างๆ เช่น ศิลปะขอมแบบพนมดา ศิลปะของแบบกุเดน ศิลปะขอมแบบกำพงพระ เป็นต้น

สามารถหาอ่านได้ที่

·        สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขหมู่หนังสือ NB 1015. 75

·        สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เลขหมู่หนังสือ NB 1015 16

·       สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขหมูหนังสือ NB 1515 246

·       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขหมู่หนังสือ 724 4611

·       สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขหมู่หนังสือ 730.9593 74

·       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  เลขหมู่หนังสือ NB 1015 241 2515

·       สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เลขหมู่หนังสือ 730 46

·       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เลขหมู่หนังสือ NB 1015 171

58973.gif

Advertisements