cartoon117.gif

วัตถุประสงค์

              บล็อกนี้จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชา 436202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านศิลปะ แขนงวิจิตรศิลป์ โดยจะมีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และแนะนำองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความรู้และข้อมูลทางด้านศิลปะ  พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานทางด้านศิลปะ ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

 

7457.gif

Advertisements