hanabenkyo1.gif

                

       บล็อกนี้ให้ข้อมูล ความรู้ ทางด้านศิลปะ แขนงวิจิตรศิลป์ ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบไปด้วย ความหมายของศิลปะ ความรู้ต่างๆ ทางด้าน จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ วรรณกรรม ทั้งนี้ยังมี ประวัติของศิลปินเอกชาติต่างๆ ทั้งไทยและชาวต่างชาติ 

                        ประการแรกจะขอนำเสนอ ความหมายของคำว่า “ศิลปะ” ก่อน เพื่อให้ ทุกคนได้ทราบถึงความหมายของ “ศิลปะ” ซึ่ง คำนี้ มีความหมายมากมาย เช่น                       

( พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2530 )   ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่ง  สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ  ความรื่นรมย์  ขนบธรรมเนียม ศาสนา                  

( วิรัตน์  พิชญ์ไพบูลย, 2524 )  ศิลปะ คือ เป็นผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติ  รวมทั้งทักษะความชำนิ ชำนาญของมนุษย์การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์ และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด  ดังนั้น งานศิลปะนั้นอย่างน้อยที่สุดควรก่อให้เกิดอารมณ์ และ ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ นอกจากนั้น งานศิลปะที่ดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ                      

กล่าวโดยสรุป คือ  ศิลปะ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เป็นสิ่งที่ให้คุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศิลปะที่ให้คุณค่าทางร่างกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ประจำวันของมุนษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์พบเห็นเข้าใจและเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ศิลปะที่ให้คุณค่าทางจิตใจเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าในการพัฒนา มนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

คำว่า วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) หมายถึง 

          เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยความรู้สึกประทับใจ พึงพอใจ หรือสร้างขึ้นมาเพื่อสนองอารมณ์ ความสุขทางจิตใจ โดยให้คุณค่าทางความงาม(BEAUTY) และคุณค่าทางสุนทรียภาพ (AESTHETIC) เป็นสำคัญมากกว่าที่จะเน้นประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ บางทีเรียกศิลปประเภทนี้ว่า ประณีตศิลป์ หรือศิลปบริสุทธิ์ (PURE ARTS)

ศิลปะแบ่งตามลักษณะของการรับสัมผัส           

            ประสาทรับสัมผัสของมนุษย์นี้ประกอบด้วยประสาททาง ตา หู จมูก ลิ้น และกาย แต่การรับสัมผัสที่ให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดับสูงมี 2 ทาง คือ ทางตา และทางหู ส่วนทางจมูก ลิ้น และกาย เป็นทางรับที่ให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดับรองลงไป ศิลปินอาจใช้กลิ่น รส และการสัมผัสเป็นสื่อของการแสดงออกทางศิลปะได้ แต่คงเป็นเพียงส่วนประกอบ เราจึงแบ่งศิลปะตามลักษณะของการรับสัมผัสออกได้เป็น 3 สาขา คือ

1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts) เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสถาปัตยกรรม

2. โสตศิลป์ (Aural Arts) เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด้วยการฟัง ได้แก่ ดนตรี และวรรณกรรม (ผ่านการอ่านหรือร้อง)

3. โสตทัศนศิลป์ (Audio Visual Arts) เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด้วยการฟังและการเห็นพร้อมกัน ได้แก่ นาฎกรรม การแสดง ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการผสมกันของวรรณกรรม ดนตรี และทัศนศิลป์ บางแห่งเรียกศิลปะสาขานี้ว่าศิลปะผสม (Mixed Art

ศิลปะแบ่งตามลักษณะของสื่อในการแสดงออก            

             สื่อในการแสดงออก หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า สื่อสุนทรียภาพ (ซึ่งได้แก่ เส้น สี ปริมาตร เสียง ภาษา ฯลฯ) ของงานศิลปะแต่ละสาขา ย่อมแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของการแสดงออก ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 5 สาขา คือ

1. จิตรกรรม (Painting) เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้สี แสง เงา และแผ่นภาพที่แบนราบเป็น 2 มิติ

2. ประติมากรรม (Sculpture) เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้วัสดุ และปริมาตรของรูปทรง

3. สถาปัตยกรรม (Architecture) เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้วัสดุ โครงสร้าง และปริมาตรของที่ว่างกับรูปทรง

4. วรรณกรรม (Literature) เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา

5. ดนตรีและนาฎกรรม (Music and Drama) เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เสียง (หรือภาษา) และความเคลื่อนไหว             

การแบ่งประเภทของศิลปะแขนงวิจิตรศิลป์

แบ่งได้ออกเป็น 5 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ และ วรรณกรรม

 1.   printing.ppt – จิตรกรรม

2.  sculpture-printing.ppt – ประติมากรรมและภาพพิมพ์

3.  architecture3.ppt – สถาปัตยกรรม

4. music-drama.ppt – ดนตรีและนาฏศิลป์

5. literature1.ppt -วรรณกรรม                                  

6. artist-of-the-world.ppt – บุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ

บรรณารุกรม

ปนัดดา เนืองนิตย์. ศิลปะคืออะไร [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2546. เข้าภึงได้จาก     http://www.school.net.th/library/create-web/10000/arts/10000-10185.html  

cartoon552.gif

Advertisements