cartoon231.gif ศิลปะจะสามารถดำเนินและเผยแพร่ต่อไปยังคนรุ่นหลังได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหนวยงานหรือองค์กรที่เป็นส่วนช่วยเผยแพร่ผลงานความคิดของศิลปินทั้งหลายสู่สายตาประชาชน ทางผู้จัดทำจึงรวบรวมหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านศิลปะไว้มากมายดังต่อไปนี้

 1.LaLanta Fine Art

เป็นแกลลอรี่ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างไทยและอาเซียนโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน รวมไปถึงการจัดนิทรรศการทางศิลปะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแนะนำและให้ความรู้ทางด้านศิลปะในระดับ beginner จนถึงระดับ advanced โดยศิลปินที่มีประสบการณ์

              LaLanta Fine Art ตั้งอยู่ที่ 657 Baan Silom (corner of Silom Road), Bangkok Sky Train Surasak station, Tel: 02-266-9180 to 1, Fax: 02-266-9181 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lalanta.com

2.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์   บ้านเก่า  หลังจากที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเก่า กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ            ในบริเวณที่เคยเป็นที่พักแรมระหว่างการขุดค้นริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย ใกล้โรงเรียนท่าโป๊ะ ห่างจากแหล่งขุดค้น 400 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาดเล็ก เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น นับว่าเป็น    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สร้างขึ้นในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย  ต่อมา พ.. 2530  กรมศิลปากรได้รับงบประมาณจากโครงการเร่งรัดฟื้นฟูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  มาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ในบริเวณเดียวกัน และนำเอาโบราณวัตถุจากอาคารเดิม  และจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี และใกล้เคียงมาจัดแสดง  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 .บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร เปิดให้ชมทุกวัน เว้นวันจันทร์และอังคาร เวลา 9.00-16.00 .” 

         สถานที่ติดต่อ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต1 โทร 034-511200, 512500

3.  โครงการส่งเสริมศิลปะไทย 

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมและดำเนินการด้านการส่งเสริมศิลปะในประเทศไทย โดยบริหารงานในรูปแบบขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรทางการเงิน   ดำเนินโครงการโดยนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กิจกรรมของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การสะสมงานศิลปะ การจัดแสดงนิทรรศการ สนับสนุนให้มีการเขียนงานด้านวิชาการศิลปะเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการโดยมีความมุ่งหวังในอันที่จะจรรโลงศิลปะในสังคมไทยสืบไป       หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.thaiartproject.org

4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หน้าที่หลักขององค์กรคือการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม โดยจะมีปฏิทินกิจกรรม ศิลปิน สถานที่แสดงนิทรรศการ หนังสือของสำนักงาน เวทีศิลปะ ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้   

            สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ตั้งอยู่ที่ ชั้น17 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700  โทรศัพท์ :0-3422-8888 หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th  

5.  The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

         สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.       มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม 

2.       เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม

3.       ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม

4.       ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

5.       ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน

6.       ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน

7.       กำหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ที่อยู่  เลขที่ 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02319-6555 โทรสาร 02319-6555 กด 6
e-mail to ASA Office:
office@asa.or.th, to Webmaster: webmaster@asa.or.th
    หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    http://www.asa.or.th

6. The Siam Society Under Royal Patronage (สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์)

เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ศึกษาและส่งเสริมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยมีการจัดตั้งบริการห้องสมุด จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ จัดพิมพ์วารสารและหนังสือทางวิชาการ จัดให้มีปาฐกถา ประชุมสัมมนา นิทรรศการ การศึกษาสัญจร ตลอดจนจัดให้มีการแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่ผลงานทางด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปะโดยตรง  องค์กรนี้ตั้งอยู่ที่ 131 ซอย อโศก 21 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02- 661-6470 ต่อ 77 แฟกซ์ 02-258-3491ที่อยู่เว็บไซต์ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม http://www.siam-society.org/ 

7.  กองทุนศรีบูรพา

          กองทุนศรีบูรพา ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา (31 มีนาคม พ.ศ. 2448 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2517) นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก มีงานเขียนหลากหลายทั้งในรูปแบบ      นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ กวี นิพนธ์และเรื่องแปล ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

สถานที่ติดต่อติดต่อสถาบันปรีดี พนมยงค์  65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179    02-381-3860-1   โทรสาร 02-381-3859

Email: rawi_ja@yahoo.com 

Web Site:  http://www.sriburapha.net/

8. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒) ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๔) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๕) ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สถานที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ : ชั้น๑๗ อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ :02 -422-8888
Web Site :  http://www.ocac.go.th   http://www.artmarket2004.com

 

8.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ (SILPA BHIRASRI Memorial National Museum)

                พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างบรรดาลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านในฐานะผู้ให้กำเนิดการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ของบรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด ส่วนที่ 2 จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นอกจากนี้ยังมีหนังสือหายากซึ่งเป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้สำหรับค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะตะวันตก ให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมภายในห้องจัดแสดง

             ที่ตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
กรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร.0-2223-6162
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เข้าถึงได้จาก http://www.national-gallery.go.th/silpabhirasri/his_th.html

cartoon290.gif

Advertisements